ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   :  จิตอาสาบริการท้องถิ่น   เอกลักษ​ณ์ของสถานศึกษา  :  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง เป็นสถานศึกษาของท้องถิ่น
: : ยินดีต้อนรับ : : สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง จังหวัดนครราชสีมา : :
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 83 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์ที่น่าสนใจ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

  
บทสรุปผู้บริหาร 2558  
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร            
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ทั้ง 14 สาขา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กระทรวงศึกษาธิการ  บริหารงานโดยอาจารย์ณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิริ   จบการศึกษาปริญญาโท   วุฒิการศึกษาภาคพิเศษสำหรับผู้บริหาร  วิทยาลัยการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหิดล   
สถานที่ตั้ง : -
                         1.อำเภอคง   ตั้งอยู่เลขที่ 189/3-5    ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260  โทรศัพท์ 0-4446-9338-41  โทรสาร 0-4446-9341  E-Mail : Khong044gmail.com  , Web site : // www.rakthaikhong.ac.th  คลื่นวิทยุวิทยาลัย FM 88.5 MHz
                      2.อำเภอพุทไธสง  ตั้งอยู่เลขที่ 136  หมู่ที่ 5 ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
โทรศัพท์ 0-446-5645    โทรสาร  0-446-5645 ,  Web site : // www.rtechinter.com
                       3.อำเภอละหานทราย  ตั้งอยู่เลขที่ 149/2  หมู่ที่ 9  ตำบลละหานทราย  อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์  0-4464-9327  โทรสาร 0-4464-9327  ,  E-Mail : Lahansai2010gmail.com , คลื่นวิทยุโรงเรียน FM 107.25 MHz
                      4.อำเภอสุวรรณภูมิ  ตั้งอยู่เลขที่  46 หมู่ที่  20 ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์ 0-4358-0097  ,  E-Mail : Suwanphum 043 @ gmail.com
                      5.อำเภอนากลาง  ตั้งอยู่เลขที่ 64  หมู่ที่ 12 ถนนอุดร - เลย ตำบลนากลาง  อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170  โทรศัพท์ 0-4235-9601 E-Mail : Naklang 042 @ gmail.com
                       6.อำเภอท่าบ่อ  ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 43110 โทรศัพท์
 0-4242-1987 E-Mail : Thabo 042 @ gmail.com
                        7.อำเภอโพนพิสัย  ตั้งอยู่เลขที่ 144  หมู่ที่ 4 ตำบลจุมพล  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์
0-4240-5884 E-Mail : Ponpisai 2 @ gmail.com
                        8.อำเภอบึงกาฬ ตั้งอยู่เลขที่ 198 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์
0-4249-2940  E-Mail : Bungkan 042 @ gmail.com
                        9.อำเภอขุขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 407 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33140  โทรศัพท์ 045-630550
                        10.อำเภอน้ำยืน  ตั้งอยู่เลขที่ 399 หมู่ 13 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260  โทรศัพท์ 045-210817
                        11.อำเภอบุณฑริก  ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ 045-201329
                        12.อำเภอสิรินธร  ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ 15 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350  โทรศัพท์ 045-366214
                        13.อำเภอเขมราฐ  ตั้งอยู่เลขที่  333 หมู่ 2 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170  โทรศัพท์ 045-861214
                        14.อำเภอเมืองมุกดาหาร  ตั้งอยู่ที่ 128 ถนนเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 042-615066
 
         เพื่อดำเนินการผลิตนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส. )   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์  สาขาช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   และประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขางานบัญชี  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             
       วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ทั้ง 14  สาขา    มีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม  
 วิสัยทัศน์
                         วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ทั้ง 14  สาขา  มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้การมีส่วนร่วมและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเองและเป็นผู้มีหลักธรรมโดยใช้สติปัญญา  และความยุติธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เอาเปรียบสังคม ทั้งในด้าน   จริยธรรมอันเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสังคม  และมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และเทคโนโลยี ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และยืดหยุ่นเพื่อผลิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
พันธกิจ
         1.   ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา และเทคโนโลยี    ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และยืดหยุ่น โดยร่วมมือกับ
                       หน่วยงาน  สถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น
         2.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้อาชีวศึกษา และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
  1. เพิ่มประสิทธิการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร
  2. ทำวิจัย และพัฒนาด้านอาชีวศึกษา และเทคโนโลยี
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และบริการ
 เป้าหมาย
                   เป้าหมายสภาพความสำเร็จที่คาดหวังในการดำเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดมความคิดของบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทุกด้านปีการศึกษา ได้สรุปประเด็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดโดยมุ่งเน้นในเรื่อง นวัตกรรม และการวิจัย ดังนี้
                   1. ด้านมาตรฐานผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ
                   2. ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
                   3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ และศีลธรรม 5 ข้อ
                   4. ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม
                   5. ด้านนวัตกรรม และการวิจัย
                   6. ด้านภาวะผู้นำ และการจัดการโดยยึดหลักธรรมในการใช้สติปัญญา ความยุติธรรม ไม่เบียดเบียนซึ่งกัน
                      และกันรวมทั้งไม่เอาเปรียบสังคม  โดยการทำงานร่วมกันเป็นทีมบริหารร่วมกัน