ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   :  จิตอาสาบริการท้องถิ่น   เอกลักษ​ณ์ของสถานศึกษา  :  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง เป็นสถานศึกษาของท้องถิ่น
: : ยินดีต้อนรับ : : สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง จังหวัดนครราชสีมา : :
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 83 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์ที่น่าสนใจ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

  
ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา  
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
ระเบียบนักเรียน/นักศึกษา  พุทธศักราช 2555

     การกำหนดแนวทางในการป้องกัน  แก้ไข ควบคุมและส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตามระเบียบและบังเกิดผลแก่ทางวิทยาลัย ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 ลงวันที่  22  เมษายน  2515และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน/นักศึกษา  พ.ศ.  2543  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
                           
     ข้อที่ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  ว่าด้วยการปกครองนักเรียน/นักศึกษา  พ.ศ. 2552”
      
     ข้อที่ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555   เป็นต้นไป
             
     ข้อที่ 3 ให้ระเบียบนี้
 

สถานศึกษา              หมายถึง   วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
หัวหน้าสถานศึกษา   
หมายถึง    ครูใหญ่/อาจารย์/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
ครู - อาจารย์             หมายถึง   เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
นักเรียน - นักศึกษา    หมายถึง   นักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
ผู้ปกครอง                 หมายถึง   บุคคลซึ่งได้รับนักเรียน/นักศึกษาไว้ในความปกครองหรีออุปการะ
                                              เลี้ยงดู หรือบุคคลที่นักเรียน/นักศึกษาอาศัยอยู่ และ นักเรียน/นักศึกษา
                                              ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน
 
หมวด ก. การปฏิบัติตนโดยทั่วไปของนักเรียน/นักศึกษา
               
     ข้อที่  4  การปฏิบัติตนโดยทั่วไปของนักเรียน/นักศึกษา    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
  1.    ต้องสำนึกและพึงรู้อยู่เสมอว่าตนเป็นนักเรียน/นักศึกษา ต้องปฏิบัติตามระเบียบวิทยาลัยอย่าง   
       เคร่งครัด  เพราะระเบียบก่อให้เกิดวินัย และวินัยก่อให้เกิดความรอบรู้ตนเองและส่วนรวม 
  1.  นักเรียน/นักศึกษาต้องมีผู้ปกครองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2522
  2. ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี  เคารพเชื่อฟังบิดามารดา  ญาติผู้ใหญ่ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์  รู้จักพึ่งตนเอง  ขยันหนั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา และเว้นอบายมุขทุกประเภท
  3. มีกริยามารยาทเรียบร้อย สุภาพอ่อนโยน ต่อบุคคลทั่วไป ไม่ล้อเลียน  ข่มขู่  ก้าวร้าว  ข่มแหง  ผู้อื่น
  4. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนและเข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยลัยอย่างสม่ำเสมอ
  5. สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ยุยงแตกแยก ไม่ทะเลาะวิวาทกันทั้งเพื่อนศึกษาในวิทยาลัยเดียวกันและต่างสถาบัน
  6. รักษาทรัพย์สินทุกประเภท  ถ้าทำลายทรัพย์สินของทางวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
  7. เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ช่วยเหลืองานต่าง  ๆ ของวิทยาลัยด้วยความเต็มใจ
  8. ไม่นำอาวุธหรือวัตถุอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในวิทยาลัย
  9. นักเรียน/นักศึกษาจะต้องเข้าออกวิทยาลัยทางประตูวิทยาลัยเท่านั้น
     ข้อที่ 5  การมาวิทยาลัย
               1.การเข้าออกวิทยาลัยให้ใช้ประตูด้านหน้าวิทยาลัย    นักเรียน/นักศึกษาทุกคนต้องทำความเคารพครู-  อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เวร หรือผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ คณาจารย์ เดินสวนกัน ด้วยการยกมือไหว้ พร้อมกับ กล่าวคำว่าสวัสดีครับ/ค่ะ และยกมือไหว้ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย พร้อมยกมือไหว้พระพุธรรูป พระวิษณุกรรม  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือประจำสถานศึกษาด้วยทุกครั้ง
                2.ในกรณีที่นักเรียน/นักศึกษาใช้ยานพาหนะ  ก่อนเข้าหรือออกจากประตูวิทยาลัยให้จอดยานพาหนะก่อนและทำความเคารพครู-อาจารย์เวร  แล้วจูงยานพาหนะออกไปจนพ้นประตูวิทยาลัยแล้วจึงขับขี่ไปได้
                3.เพื่อเป็นการป้องกันและรักษายานพาหนะไม่ให้สูญหายหรือถูกทำลายวิทยาลัยจึงห้ามนักเรียน/นักศึกษาเข้าไปในบริเวณจอดยานพาหนะจนกว่าวิทยาลัยจะเลิก
                4.นักเรียน/นักศึกษาที่เข้าออกวิทยาลัยในตอนเช้าหรือวิทยาลัยเลิกจะต้องเดินเรียงแถวและเดินชิดขวาทุกครั้ง
                5.ในวันหยุดถ้าวิทยาลัยมีความประสงค์จะให้นักเรียน/นักศึกษามาวิทยาลัยหรือมาปฏิบัติกิจกรรม ใดๆ วิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองและขออนุญาตก่อนทุกครั้ง
                                   
     ข้อที่ 6  การมาสาย

                1.ถือเป็นหน้าที่ของนักเรียน/นักศึกษาที่จะต้องมาเรียนให้ทันเข้าแถวร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  เมื่อร้องเพลงชาติจบ  นักเรียน/นักศึกษาที่อยู่นอกวิทยาลัยหรือไม่ทันเข้าแถวถือว่ามาสาย
                                    
     ข้อ  7  การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
               1.เมื่อได้ยินสัญญาณออดเมื่อ  08.15  น. นักเรียน/นักศึกษาต้องมาเข้าแถวร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
               2.นักเรียน/นักศึกษา  เข้าแถวเป็นห้องเรียนตามที่กำหนดให้
               3.นักเรียน/นักศึกษาต้องอยู่ในระเบียบแถว  ตั้งใจทำกิจกรรมหน้าเสาธง
               4.เมื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ  ให้เดินเข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ

     ข้อ  8  การรักษาความสะอาดหอประชุม  ห้องอาหาร   ห้องโฮมรูม  ห้องเรียน  อาคารเรียน อาคารประกอบ ต่างๆ ในบริเวณวิทยาลัย  ห้องน้ำ  ห้องสุขา  และห้ามทิ้งขยะไม่เป็นที่

               1.เป็นหน้าที่ของนักเรียน/นักศึกษาทุกคนต้องทำความสะอาดห้องโฮมรูมตามที่อาจารย์ที่ปรึกษามอบหมายและต้องปฏิบัติหน้าที่ก่อนเข้าแถวหน้าเสาธง
               2.นักเรียน/นักศึกษาที่ใช้ห้องเรียนของแต่ละชั่วโมงเรียน  ต้องทำความสะอาดห้องเรียนกรณีต้องทิ้ง ขยะต้องทิ้งในถังขยะหลังห้องเรียน
               3.นักเรียน/นักศึกษาต้องรักษาความสะอาดตามอาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ  ห้องน้ำห้องส้อม และบริเวณสนามหญ้า  บริเวณสถานที่ทั่วไปภายในวิทยาลัย
                                   
     ข้อ  9  การเข้าออก  ห้องเรียน  ห้องพักครู การเข้าออกห้องเรียนในขณะอาจารย์อยู่ในห้อง  นักเรียน/นักศึกษาต้องยืนตรงอยู่หน้าประตูยกมือไหว้ และขออนุญาต  เมื่อได้รับอนุญาต ให้ยกมือไหว้แล้ว  กล่าวขอบคุณการเข้าห้องพักครูให้ปฏิบัติเช่น  เดี่ยวกัน  กรณี ครู-อาจารย์ไม่อยู่ในห้อง  ไม่อนุญาตให้ นักเรียน/ นักศึกษาเข้าไปในห้อง
 
     ข้อ  10  การปฏิบัติตนเมื่ออยู่บนอาคาร
                1.ไม่นำอาหาร  หรือเครื่องดื่มขึ้นไปกินบนอาคาร
                2.ไม่วิ่งหยอกล้อ  ไม่เล่นกีฬาทุกประเภทบนอาคารและส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นเรียนหนังสือ
                3.ไม่ปีน  ไม่นั่งบนพนังพิง  ราวบั้นได  ขอบหน้าต่าง  ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้
                4.การเดินบนอาคาร  การขึ้นบันไดอาคารเรียนให้ชิดขวาทุกครั้ง  เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
                                 
     ข้อ  11  การปฏิบัติตนในห้องเรียน
                1. ต้องตั้งใจเรียน  เคารพครู-อาจารย์  อย่างเคร่งคัด
                2. มีวินัยในตนเอง
                3.ไม่นำงานอื่นมาทำโดยครูผู้สอนไม่อนุญาต
                   4.  เมื่อครูผู้สอนไม่เข้าห้องเรียนเกิน  5  นาทีไปแล้ว  ให้หัวหน้ารีบไปตาม  ครู-อาจารย์ผู้สอน
                               
     ข้อ  12  การขอออกนอกบริเวณวิทยาลัย
                นักเรียน/นักศึกษา  ที่เข้ามาในวิทยาลัยแล้วต้องอยู่ในการควบคุมของครู-อาจารย์  จะออกนอกบริเวณ วิทยาลัยโดยพลการไม่ได้จนกว่าจะเลิกเรียน  ถ้ามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณวิทยาลัยให้ปฏิบัติ  ดังนี้
                1. ถ้าเป็นเวลาในระหว่างคาบเรียน  ให้ไปรับใบอนุญาตที่ฝ่ายปกครองแล้วบันทึกการขออนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา  จากนั้นให้นำไปอนุญาตติดตัวออกไปด้วยเมื่อกลับเข้ามาให้นำใบอนุญาตมาให้ฝ่ายปกครอง  พร้อมลงบันทึกเวลากลับ  จะขออนุญาตออกไปไม่เกิน   2  ชั่วโมง
                2. ถ้าเป็นเวลาช่วงพักกลางวันให้ไปขออนุญาตที่ฝ่ายปกครองปกครอง  แล้วปฏิบัติเช่น เดียวกับข้อ  1
                3. นักเรียน/นักศึกษาที่ออกนอกวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนของบังคับของวิทยาลัย  มี ความผิดถือว่าหลบหนีออกนอกวิทยาลัย
                               
     ข้อ  13  การขออนุญาตกลับบ้านก่อนเลิกเรียน ต้องมีผู้ปกครองมารับพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานหรือมีหนังสือจากผู้ปกครอง มาแสดงเป็นหลักฐาน
                       
     ข้อ  14  การลา  ของนักเรียน/นักศึกษา
                1. นักเรียน/นักศึกษา  ต้องส่งใบลากิจหรือลาป่วยตามความเป็นจริงต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ถ้าไม่ส่งใบลา ถือว่าขาดเรียน  ใบลาของนักเรียน/นักศึกษาต้องมีผู้ปกครองรับรอง  โดยเขียนข้อความท้ายในใบลาว่า ข้าพเจ้าของรับรองความเป็นจริงทุกประการ  แล้วลงชื่อผู้ปกครองกำกับไว้
                2. ถ้านักเรียน/นักศึกษาขาดเรียนจะดำเนินการดังนี้
                       2.1 ขาดเรียนติดต่อกัน  3  วัน  อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครองครั้งที่  1
                       2.2 ขาดเรียนติดต่อกัน  1  สัปดาห์รายงานครั้งที่  1  ไปแล้ว  แต่ยังไม่ได้  รับการตอบรับจากผู้ปกครองอาจารย์ที่ปรึกษาจะออกติดตามเยี่ยมบ้าน
             
     ข้อที่  15  การแสดงความพอใจหรือการให้เกียรติการแสดงความพอใจหรือการให้เกียรตินักเรียน/นักศึกษา  ครู-อาจารย์  และบุคคลทั่วไปให้ใช้วิธี  ปรมมือ
                                   
     ข้อที่  16  การใช้คำพูดกับครู-อาจารย์
                  ให้นักเรียน/นักศึกษาใช้คำพูดกับอาจารย์  โดยใช้ภาษากลางทุกครั้ง  เมื่อมีเรื่องขอคำปรึกษาให้ขึ้นต้น ด้วยคำว่า  อาจารย์ครับ/ค่ะ  เมื่อเสร็จรุระแล้วให้ยกมือไหว้  แล้ว  ขอบคุณ  ครับ/ค่ะ
 
 
    ข้อที่  17  การแสดงความเคารพ
                  ให้นักเรียน/นักศึกษาแสดงความเคารพ  โดยปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  ว่า ด้วยการ เคารพของนักเรียน/นักศึกษา  พ.ศ.  2530  อย่างเคร่งครัด
                                   
     ข้อที่  18  ห้ามเล่นการพนัน   ห้ามดื่มสุรา  ห้ามเสพยาเสพติด  ห้ามทะเลาะวิวาทกันภายในวิทยาลัยหรือกับบุคคลภายนอก  มีโทษร้ายแรง


หมวด  ข.  การแก้ไขความประพฤติของนักเรียน/นักศึกษา
                             
     คะแนน   หมายถึง  คะแนนความประพฤติของนักเรียน/นักศึกษาโดยแบ่งดังนี้
                                                                          
                1. คะแนนประจำตัว นักเรียน/นักศึกษา 1  คน  200  คะแนน  ต่อปีการศึกษา
                2. คะแนนประจำตัว นักเรียน/นักศึกษา 1  คน  100  คะแนน  ต่อภาคเรียน
                  
      การกระทำผิด  หมายถึง  การที่นักเรียน/นักศึกษา ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการ   หรือกระทรวงออกตามประกาศ  ฉบับที่  132   ลงวันที่  22 เมษายน  2515  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอนให้มี ความประพฤติดีหรือให้เข็ดหลาบการว่ากล่าวตักเตือน หมายถึง  การใช้สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่มีความผิดไม่ร้ายแรง 
     การทำกิจกรรม  หมายถึง  การให้นักเรียน/นักศึกษาที่กระทำ  ความผิดหรือทำกิจกรรมหรือบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์หรือวิธีที่กำหนด
                  1. ทำความสะอาดเก็บเศษกระดาษ  ขยะหน้าวิทยาลับ  หรือบริเวณวิทยาลัย
                  2. ทำความสะอาด  กวาดถนนในวิทยาลัยทุกสาย
                  3. ทำความสะอาดในห้องโฮมรูมของตนเอง
                  4. ทำความสะอาดห้องสำนักงาน  สาขาวิชา  ฝ่าย
                  5. ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา  ครู-อาจารย์
                  6. ทำความสะอาดห้องน้ำ  ห้องสุขา นักเรียน/นักศึกษา
                  7. ทำความสะอาดห้องสมุด
                  8. ทำความสะอาดห้องประชุม
                  9. ลบรอยขีดเขียน  ภาพวาดตามโต๊ะ  เก้าอี้นักเรียน/นักศึกษา
                  10. รดน้ำต้นไม้
                  11. คัดลอกคติพจน์และปรัชญาวิทยาลัย  1  หน้ากระดาษ  A4
               
      ทำทัณฑ์บน  หมายถึง การที่หัวหน้านักเรียน/นักศึกษาพิจารณาลงโทษนักเรียน/นักศึกษาที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมแก่สภาพนักศึกษา  ตามกระทรวง กฎกระทรวงออกตามใบประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่  132  ลงวันที่  22  เมษายน  2515
     
      การสั่งพักการเรียน หมายถึง ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาการลงโทษให้พักการเรียนในกรณีดังนี้
                 1. นักเรียน/นักศึกษาที่มีความประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพนักเรียน /นักศึกษา
                 2. การลงโทษการสั่งพักการเรียนจะสั่งพักการเรียนครั้ง  1 ไม่เกิน  7  วันหรือความผิดนั้นจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
                                
       การให้ย้ายสถานศึกษา  หมายถึง  นักเรียน/นักศึกษา  ที่มีพฤติกรรมที่ไม่สมควร  แก่สภาพการเป็นนักเรียน/  นักศึกษา  ตามกระทรวงศึกษาธิการ  ของการประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  132  หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับสถานศึกษา หรือประพฤติ ผิดศีลธรรมหรือทำให้สถานศึกษาเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ สถานศึกษา  หรือทำให้ชื่อเสียงของนักเรียน/นักศึกษาอื่นพลอยเสื่อมเสียให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือบิดา-มารดา ผู้ปกครองมารับทราบเหตุผล  แล้วให้ นักเรียน/นักศึกษาออกไป  ในกรณีนี้ทางสถานศึกษาจะออกใบ รบ. ให้
                             
     ข้อที่  18  ให้ครู-อาจารย์  ทุกคนเป็นผู้เสนอตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน/นักศึกษาโดยอนุมัติของ หัวหน้าสถานศึกษา
                            
     ข้อที่  19  การลงโทษนักเรียน/นักศึกษา  ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาหรือ  ครู-อาจารย์ ที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมายให้ดำเนินการตามความเหมาะสม  ดังนี้
                 1. ว่ากล่าวตักเตือน
                 2. ทำกิจกรรม
                 3. ทำทัณฑ์บน
                 4. พักการเรียน
                 5. ย้ายสถานศึกษา
 
     ข้อที่  20  ให้สถานศึกษาพิจารณาลงโทษนักเรียน/นักศึกษา  ดังนี้
                    1. ระดับใบประกาศวิชาชีพสำหรับโทษว่ากล่าวตักเตือน  ทำกิจกรรม  ทัณฑ์บนและย้ายสถานศึกษา
                    2. ระดับประกาศนียบัตรวิวชาชีพชั้นสูง โทษว่ากล่าวตักเตือน  ทำกิจกรรม  ทัณฑ์บนและย้ายสถานศึกษา
                       
      ข้อที่  21  การลงโทษนักเรียน/นักศึกษา  ผู้ลงโทษต้องกำหนดบทลงโทษชัดเจนแจ้งว่า  ผู้นั้นกระทำผิดและ    สมควร ถูกลงโทษโดยการอนุมัติของสถานศึกษา
                      
      ข้อที่  22  การลงโทษตาม  ข้อ  19  (2)  ( 3)  และ  (4)  ก่อนลงโทษให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอความเห็นกับการประกอบเสนอหัวหน้าสถานศึกษาเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงลงโทษได้
                        
       ข้อที่  23  การว่ากล่าวตักเตือนใช้สำหรับผู้กระทำความผิดร้ายแรง  และในเมื่อหัวหน้าสถานศึกษาหรือ ครู-อาจารย์ที่หัวหน้าสถานศึกษาเห็น มอบหมายเห็นว่าเหมาะสมและจะได้ผลดีของนักศึกษาโดยครู-อาจารย์ตักเตือนโดยตัดคะแนนไม่เกินครั้งละ  10  คะแนน  แบ่งระดับความผิดดังต่อไปนี้
                  1. แต่งกายผิดระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย  ดังนี้
                           1.1 จำนวน  1-2  ครั้ง  ต่อ  1  สัปดาห์  ตักเตือนด้วยวาจา
                           1.2 จำนวน  3  ตั้ง  ต่อ  1  สัปดาห์        ตักเตือนและเสนอตัดคะแนน
                  2. มาวิทยาลัยสายโดยไม่มีเหตุจำเป็น
                  3. ลักขโมยทั้งในและนอกวิทยาลัย
                  4. ทำลายทรัพย์สินวิทยาลัยหรือสาธารณะต่างๆ
                  5. สูบบุหรี่  กัญชา  ดื่มสุรา  หรือของเสพติด  หรือมีไว้ครอบครอง
                  6. เล่นการพนัน
                  7. นำสื่อลามกอนาจารเข้ามาที่วิทยาลัย
                  8. เที่ยวเตร่กลางคืนในช่วงเวลา  22.20  -  04.00  น  ของวันใหม่
                  9. พกวัตถุระเบิดหรือมีอาวุธติดตัวหรือซ่อนเร้นไว้เพื่อใช้ในการประทุษร้าย
                 10. เข้าไปในสถานที่ค้าประเวณี สถานบริการ  สถานการพนัน
                 11. ประพฤติตนไม่สำควรแก่สภาพนักเรียน/นักศึกษาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา
                 12. ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับอย่างร้ายแรง
                 13. เคยรับโทษอย่างอื่นแล้วยังไม่เข็ดหลาบ
                 14. กระทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจบริหารวิทยาลัย  หรืบังคับขู่เข็ญ  ยุยงส่งเสริม  หรือ สนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษากระทำการเช่นว่า
                 15. เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ยาบ้า)  โดยการเสพ  จำหน่าย  หรือ  ผลิต
                          
     ข้อที่  26  การสั่งการพักการเรียน  ผู้อำนาจลงโทษ  คือ  หัวหน้าสถานศึกษาจะสั่งพักการเรียนได้
                  ครั้งหนึ่งไม่เกิน  7 วัน  หรือจนกว่าความผิดนั้นจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วจะแจ้งให้บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  เมื่อนักเรียน/นักศึกษากระทำความผิดกรณีเดี่ยวกันเกิน  5  ครั้ง  ขึ้นไป  และรวมคะแนนเกิน  5  ครั้ง  ขึ้นไป  และรวบรวม คะแนนถูกตัดถึง  150  คะแนน  ในแต่ละปีการศึกษาหรือกระทำความผิดดังนี้และตัดคะแนนไม่เกิน  ครั้งละ  150  คะแนน
                   1. โดยถูกลงโทษตามข้อ  25  มาแล้วไม่เข็ดหลาบ
                   2. ประพฤติตนไม่สำควรแก่สภาพนักเรียน/นักศึกษาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ สถานศึกษาฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างร้ายแรง
                          
      ข้อที่  27  นักเรียน/นักศึกษา  ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง  80  คะแนน  จะไม่รับรองความประพฤติจากโรงเรียน  เว้นแต่หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติ
                          
      ข้อที่  28  การให้ย้ายสถานศึกษา  ผู้มีอำนาจ  คือ  หัวหน้าสถานศึกษา  เมื่อนักเรียน/นักศึกษากระทำความผิดอย่างร้ายแรงเพียงครั้งเดียว  หรือถูกลงโทษตามข้อ  25   หรือ  26  แล้วไม่เข็ดหลาบโดยมีความผิดชัดเจน
                          
      ข้อที่  29  การเพิ่มคะแนนเมื่อนักเรียน/นักศึกษาประกอบคุณงามความดีจะพิจารณาดังนี้
                   1.ให้คะแนนไม่เกิน  10  คะแนน
                          1.1  แจ้งให้ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่กระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิด
                          1.2  เก็บสิ่งของหรือเงินที่มีมูลค่าไม่เกิน  50  บาท
                          1.3  ช่วยรักษาความสะอาดของวิทยาลัย
                          1.4  ช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมของวิทยาลัยเป็นพิเศษ
                          1.5  นำชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัยในระดับวิทยาลัย
         
                  2.ให้คะแนนไม่เกิน  20  คะแนน  และให้เกียรติบัตร
                          2.1  แจ้งให้ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่กระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิดกรณีอย่างร้ายแรง
                          2.2   เก็บสิ่งของหรือเงินที่มีมูลค่าไม่เกิน  51-100 บาท
                          2.3  ช่วยรักษาความสะอาดของวิทยาลัย  5  ครั้งขึ้นไป
                          2.4  ช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมของวิทยาลัยเป็นพิเศษและชุมชน  อย่างน้อย  5  ครั้งขึ้นไปในแต่ละภาคเรียน
                          2.5  นำชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัยในระดับเขต
       
                  3. ให้คะแนนไม่เกิน  30  คะแนน  และให้เกียรติบัตร
                          3.1 แจ้งให้ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่กระทำความผิดหรือพยายามกระทำความผิดกรณีอย่างร้ายแรงอย่างน้อย  2  ครั้ง
                          3.2 เก็บสิ่งของหรือเงินที่มีมูลค่าไม่เกิน  101-500 บาท
                          3.3 ช่วยรักษาความสะอาดของวิทยาลัย  7  ครั้งขึ้นไป
                          3.4 ช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมของวิทยาลัยเป็นพิเศษและชุมชน  อย่างน้อย  7  ครั้งขึ้นไปในแต่ละภาคเรียน
                          3.5 นำชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัยในระดับจังหวัด
                    
                  4. เพิ่มคะแนน  50  คะแนน  และให้เกียรติบัตร
                          4.1 เก็บสิ่งของหรือเงินที่มีมูลค่าไม่เกิน  501 บาท
                          4.2 นำชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัยในระดับภูมิประเทศหรือระดับประเทศ